Công khai tài chính năm 2022

Tháng Mười Một 16, 2023 4:29 chiều

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

của Trường mầm non  Nam Thái

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Hội đồng trường mầm non  Nam Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường mầm non  Nam Thái, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

(Theo biểu 02 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban Giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


 

 BIÊN BẢN

NIÊM YẾT CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15//06/2017 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 01a/QĐ-MNNT ngày 08/01/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường mầm non  Nam Thái.

 

 1. Thời gian: 15h ngày 8 tháng 01 năm 2022
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Nam Thái

III. Thành phần:

 1. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 2. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 3. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 4. Bà : Tạ Thị Thảo – Thư ký
 5. Bà : Đỗ Thị Mỳ : Kế toán

Cùng toàn thể giáo viên, công nhân viên trường mầm non  Nam Thái.

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường mầm non Nam Thái thông qua các văn bản công khai:
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước toàn thể hội đồng

– Niêm yết tại văn phòng nhà trường

– Cổng thông tin điện tử.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng nhà trường

– Thời gian niêm yết từ ngày 08/01/2022 đến ngày 22/01/2022

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường Mầm non Nam Thái.

 

Biên bản thông qua trước toàn thể cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.


 

              BIÊN BẢN KẾT QUẢ

NIÊM YẾT CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

 

Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai Dự toán thu chi ngân sách năm 2020 của trường mầm non  Nam Thái ngày 09/01/2022.

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 22 tháng 01 năm 2022 Ban giám hiệu trường Mầm non Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Nam Thái.
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 6. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo  – Thư ký

– Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, giáo viên, CNV trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng.

Trong thời gian niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./                                            

         


 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI

DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH 2022

 

Kính gửi:   – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực

Trường Mầm non  Nam Thái báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018 /TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp hội đồng.

– Niêm yết tại đơn vị.

– Trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng trường Mầm non  Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 08 /01/2022 đến ngày 22/01/2022

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường mầm non  Nam Thái./.

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

 


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý I năm 2022

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Hội đồng trường mầm non Nam Thái

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý I năm 2022  của trường mầm non  Nam Thái

(Theo biểu 03 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý II năm 2022

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Hội đồng trường Mầm non  Nam Thái

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý II năm 2022 của trường Mầm non  Nam Thái

(Theo biểu 03 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

 CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN

QUÝ II – NĂM 2022

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 07/QĐ-MNNT ngày 10/07/2022 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2022 của trường Mầm non  Nam Thái.

 1. Thời gian: 15h Ngày 2 tháng 7 năm 2022
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Nam Thái

III. Thành phần:

Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên  trường Mầm non  Nam Thái: 33 Đ/c

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường Mầm non Nam Thái thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017.
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2022 của trường Mầm non  Nam Thái.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước cơ quan

– Niêm yết tại văn phòng.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường Mầm non  Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 2/07/2022 đến ngày 16/7/2022

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường Mầm non Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.


 

BIÊN BẢN KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN

QUÝ II – NĂM 2022

 Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý II năm 2022 của trường Mầm non  Nam Thái ngày 2/7/2022

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2022 Ban giám hiệu trường mầm non Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý II năm 2022 của trường Mầm non Nam Thái.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Nam Thái
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 6. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo              – Thư ký
 13. Nội dung:

– Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng  nhà trường thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng cơ quan.

– Trong thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý II của trường Mầm non  Nam Thái, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.


 

                                                           BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN QUÝ II NĂM 2022

 

Kính gửi:   – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực

 

Trường Mầm non  Nam Thái báo cáo kết quả công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý II năm 2022 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý II năm 2022 của trường Mầm non  Nam Thái.

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại văn phòng

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng cơ quan

– Thời gian niêm yết từ ngày 2/77/2022 đến ngày 16/7/2022

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý II năm 2022 của trường Mầm non  Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.

 


 BIÊN BẢN NIÊM YẾT

 CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN

QUÝ I – NĂM 2021

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 02/QĐ-MNNT ngày 02/04/2022 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 của trường Mầm non Nam Thái.

 1. Thời gian: 15h, ngày 2 tháng 4 năm 2022
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường mầm non Nam Thái

III. Thành phần:

Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên trường MN  Nam Thái: 33 đ/c

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường Mầm non Nam Thái thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017.
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 của trường mầm non  Nam Thái.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước cơ quan

– Niêm yết tại văn phòng.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường mầm non  Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 2/04/2022 đến ngày 16/4/2022

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường Mầm non Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.


 

 

BIÊN BẢN KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN

QUÝ I – NĂM 2022

 

Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý I năm 2022  của trường mầm non  Nam Thái ngày 01/4/2022

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2022 Ban giám hiệu trường Mầm non Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý I năm 2022 của trường Mầm non Nam Thái.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Nam Thái
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 6. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo – Thư ký
 13. Nội dung:

– Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng  nhà trường thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng cơ quan.

– Trong thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý I của trường Mầm non Nam Thái, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

                                                                        


 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN QUÝ I NĂM 2022

Kính gửi:   – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực

 

Trường Mầm non  Nam Thái báo cáo kết quả công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý I năm 2022 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quí I năm 2022 của trường Mầm non  Nam Thái.

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại văn phòng

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng cơ quan

– Thời gian niêm yết từ ngày 02/04/2022 đến ngày 16/04/2022

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý I năm 2022 của trường Mầm non  Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NS quý III năm 2023

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Hội đồng trường Mầm non  Nam Thái

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý III năm 2022  của trường Mầm non  Nam Thái

(Theo biểu 03 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

 CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NS

QUÝ III – NĂM 2021

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 48a/QĐ-MNNT ngày 01/10/2022 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2022 của trường MN Nam Thái.

 1. Thời gian: 15h Ngày 01 tháng 10 năm 2022
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Nam Thái

III. Thành phần:

Gồm toàn thể CBGV trường Mầm non  Nam Thái: 33 đ/c

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường Mầm non Nam Thái thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017.
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2022 của trường mầm non  Nam Thái.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước cơ quan

– Niêm yết tại văn phòng.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường Mầm non  Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2022

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường Mầm non Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.


 

 

BIÊN BẢN KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN

QUÝ III – NĂM 2022

 Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý III năm 2022  của trường MN Nam Thái ngày 01/10/2022

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2022 Ban giám hiệu trường MN Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý III năm 2022 của trường Mầm non Nam Thái.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non  Nam Thái
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 6. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo – Thư ký
 13. Nội dung:

– Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng  nhà trường thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng cơ quan.

– Trong thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý III của trường Mầm non Nam Thái, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.


 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN QUÝ III NĂM 2022

Kính gửi:   – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

        – Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực

 

Trường MN Nam Thái báo cáo kết quả công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý III năm 2022 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý III năm 2022 của trường Mầm non Nam Thái.

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại văn phòng

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng cơ quan

– Thời gian niêm yết từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2022

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý III năm 2022 của trường Mầm non  Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2022

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Hội đồng trường MN  Nam Thái

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2022 của trường MN Nam Thái

(Theo biểu 03 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


BIÊN BẢN NIÊM YẾT

 CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN

QUÝ IV – NĂM 2022

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 73a/QĐ-MNNT  ngày 07/01/2023 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2022 của trường MN Nam Thái.

 1. Thời gian: 15h Ngày 07 tháng 01 năm 2023
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái.

III. Thành phần:

Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên trường MN Nam Thái: 33 Đ/c

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường MN Nam Thái thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017.
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2022 của trường MN  Nam Thái.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước cơ quan

– Niêm yết tại văn phòng.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường MN Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 07/01/2023 đến ngày 21/01/2023

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường MN Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

                                                                     


 

         

BIÊN BẢN KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN

QUÝ IV – NĂM 2022

 Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2022 của trường MN Nam Thái ngày 07/01/2023

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2023 Ban giám hiệu trường MN Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2022 của trường MN Nam Thái.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 6. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo             – Thư ký
 13. Nội dung

– Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng  nhà trường thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng cơ quan.

– Trong thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV của trường MN Nam Thái, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.       

                                                     


 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN QUÝ IV NĂM 2022

 

Kính gửi:   – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực

 

Trường MN Nam Thái báo cáo kết quả công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2022 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2022 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại văn phòng

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng cơ quan

– Thời gian niêm yết từ ngày 07/01/2023 đến ngày 23/01/2023

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2022 của trường MN Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Hội đồng trường MN Nam Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của trường MN Nam Thái.

(Theo biểu 03 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban Giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


 

 BIÊN BẢN NIÊM YẾT

 CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 03/QĐ-MNNT ngày 12/01/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của trường MN Nam Thái.

 1. Thời gian: 15h ngày 02 tháng 07 năm 2022
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái

III. Thành phần:

Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường MN Nam Thái: 33 Đ/c

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường nhà trường thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017.
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước cơ quan

– Niêm yết tại văn phòng.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường MN Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 2/07/2022 đến ngày 16/07/2022

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường MN Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

                 


 

BIÊN BẢN KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 

Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của trường MN Nam Thái ngày 02/07/2022

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 16 tháng 07 năm 2022 Ban giám hiệu trường MN Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của trường MN Nam Thái.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái.
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 6. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo – Thư ký
 13. Nội dung:

– Bà Phạm Thị Yến công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.

– Trong thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm của trường MN Nam Thái, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 


BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN                  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 

Kính gửi:      – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực;

 

Trường MN Nam Thái báo cáo kết quả công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại văn phòng

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng cơ quan

– Thời gian niêm yết từ ngày 02/07/2022 đến ngày 16/07/2022

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của trường MN Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Hội đồng trường MN Nam Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của trường MN Nam Thái.

(Theo biểu 03 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban Giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

 CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN

6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 03/QĐ-MNNT ngày 12/01/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2020 của trường MN Nam Thái.

 1. Thời gian: 15h ngày 07 tháng 01 năm 2023
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái

III. Thành phần:

Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên trường MN Nam Thái: 33 Đ/c

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường nhà trường thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017.
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước cơ quan

– Niêm yết tại văn phòng.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường MN Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 07/01/2023 đến ngày 21/01/2023

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường MN Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.


 

BIÊN BẢN KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN

6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 

Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của trường MN Nam Thái ngày 7/01/2023

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2023 Ban giám hiệu trường MN Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của trường MN Nam Thái.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 6. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo              – Thư ký
 13. Nội dung:

– Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng nhà trường công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.

– Trong thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm của trường MN Nam Thái, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

        


 

    BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN                  6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 

Kính gửi:      – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực;

 

Trường MN Nam Thái báo cáo kết quả công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại văn phòng

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng cơ quan

– Thời gian niêm yết từ ngày 07/01/2023 đến ngày 21/01/2023

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của trường MN Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.


 

QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

STT Nội dung Tổng số liệu báo cáo
quyết toán
Tổng số liệu quyết toán
được duyệt
Chênh lệch Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (Nếu có đơn vị trực thuộc)
1 2 3 4 5 6
A Quyết toán thu, chi, nộp NS phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 2,366,567 2,366,567
1 Lệ phí
Lệ phí……..
Lệ phí……..
2 Phí
Phí……..
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 372,555 372,555
4 Thu sự nghiệp khác 1,994,012 1,994,012
II Chi từ nguồn thu được khấu trừ hoặc để lại 2,373,229 2,373,229
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 372,555 372,555
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 2,000,674 2,000,674
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
III Sốphí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí
Lệ phí……..
2 Phí
Phí……..
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3,502,015 3,502,015
I Nguồn ngân sách trong nước 3,502,015 3,502,015
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,502,015 3,502,015
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,502,015 3,502,015
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

 

DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Số TT Nội dung Dự toán được giao
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 455,175
1 Học phí trường mầm non 455,175
Lệ phí
2 Phí
Phí
II Chi từ nguồn thu phí được để lại
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 455,175
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí
2 Phí
Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,503,575
I Nguồn ngân sách trong nước 3,503,575
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
– Nhiệm vụ khoa học cấp Quốc Gia
– Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ
– Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3,503,575
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,503,575
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi đảm bảo xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ, môi trường
II Nguồn vốn viện trợ

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 1,562,646 1,687,041 61%
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 349,650 261,225 43%
4 Thu sự nghiệp khác 1,212,996 1,425,816 65%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1,562,646 1,803,493 60%
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 349,650 372,555 43%
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 1,212,996 1,430,938 64%
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,351,475 1,843,851 52%
I Nguồn ngân sách trong nước 3,351,475 1,843,851 52%
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,351,475 1,843,851 52%
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,351,475 1,843,851 52%
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 1,562,646 679,526 43%
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 349,650 111,330 32%
4 Thu sự nghiệp khác 1,212,996 568,196 47%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1,562,646 681,066 44%
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 349,650 111,330 32%
2 Chi quản lý hành chính 0
3 Chi sự nghiệp khác 1,212,996 569,736 47%
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,503,575 1,658,164 47%
I Nguồn ngân sách trong nước 3,503,575 1,658,164 47%
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,503,575 1,658,164 47%
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,503,575 1,658,164 47%
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện Qúy I năm 202 Ước thực hiện/dự toán năm (Tỷ lệ %) Ước thực hiện qúy I năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 2,576,095 206,818 8.0
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 455,175 43,110 9.5
4 Thu sự nghiệp khác 2,120,920 163,708 7.7
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2,576,095 167,432 6.5
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 455,175 0.0
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 2,120,920 167,432 7.9
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,503,575 847,378 24.2
I Nguồn ngân sách trong nước 3,503,575 847,378 24.2
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,503,575 847,378 24.2
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,503,575 847,378 24.2
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022

Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện Qúy II năm 2022 Ước thực hiện/dự toán năm (Tỷ lệ %) Ước thực hiện qúy II năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 2,576,095 472,708 18.3
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 455,175 68,220 15.0
4 Thu sự nghiệp khác 2,120,920 404,488 19.1
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2,576,095 513,634 19.9
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 455,175 111,330
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 2,120,920 402,304 19.0
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,503,575 810,786 23.1
I Nguồn ngân sách trong nước 3,503,575 810,786 23.1
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,503,575 810,786 23.1
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,503,575 810,786 23.1
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2022

Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý III năm 2020 Ước thực hiện/dự toán năm (Tỷ lệ %) Ước thực hiện quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 2,576,095 620,902 24
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 455,175 64,350 14
4 Thu sự nghiệp khác 2,120,920 556,552 26
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2,576,095 673,328 26
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 455,175 111,330 24
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 2,120,920 561,998 26
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,503,575 791,845 22.6
I Nguồn ngân sách trong nước 3,503,575 791,845 22.6
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,503,575 791,845.0 22.6
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,503,575 791,845 22.6
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2022

Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý IV năm 2020 Ước thực hiện/dự toán năm (Tỷ lệ %) Ước thực hiện quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 2,576,095 1,066,139 41.4
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 455,175 196,875 43.3
4 Thu sự nghiệp khác 2,120,920 869,264 41.0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2,576,095 1,130,165 43.9
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 455,175 261,225
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 2,120,920 868,940 41.0
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,503,575 1,052,006 30.0
I Nguồn ngân sách trong nước 3,503,575 1,052,006 30.0
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,503,575 1,052,006 30.0
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,503,575 1,052,006 30.0
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 20005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ vào biên bản họp phụ huynh học sinh về việc thống nhất các khoản thu đầu năm học 2023 -2024 ngày 24/9/2023

Xét đề nghị của Hội đồng Trường MN Nam Thái

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông báo công khai theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban Giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


 

BIÊN BẢN

V/v công khai các khoản thu

Đầu năm học 2023 – 2024

 

1.Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 9 năm 2023.

 1. Địa điểm: Tại Văn phòng trường MN Nam Thái
 2. Thành phần:
 3. Bà Phạm Thị Yến –  Hiệu trưởng
 4. Ông Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 5. Bà Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 6. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 7. Bà Vũ Thị Ngoan  – Chủ tịch công đoàn
 8. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 9. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
 10. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 11. Bà Tạ Thị Thảo – Thư ký
 12. NỘI DUNG

Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai theo theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; và theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống Giáo dục quốc dân bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc cụ thể như sau:

 1. 1. Công khai thu chi tài chính

1.1 Khoản thu thỏa thuận theo quy định

Căn cứ  Hướng dẫn  số 1628/SGDĐTKHTC ngày 15/9 /2023 của SGDĐT tỉnh

Nam Định về việc thực hiện quản lý thu chi các khoản dịch vụ, phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập do tỉnh quản lý năm học 2023 – 2024;

Căn cứ công văn số 868/UBND-PGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của UBND Huyện Nam Trực V/v thực hiện quản lý thu, chi các khoản  dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023-2024;

Căn cứ công văn số 376/PGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Phòng GD&ĐT  Huyện Nam Trực V/v thực hiện quản lý thu, chi các khoản  dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023-2024.

 

STT Nội dung Số tiền thu Ghi chú
1 Tiền nước uống 8.000 đ/trẻ/ tháng Chi trả tiền mua ga đun nước sôi, mua bổ sung ca cốc, bình nước, thay lõi lọc, bảo dưỡng , sửa chữa hệ thống, kiểm nghiệm nguồn nước…
2 Dịch vụ, vệ sinh lớp học nhà vệ sinh 18.000đ/trẻ/tháng Chi thuê người làm vệ sinh, công cụ, dụng cụ lao động, hoá chất.
3 Tiền trả công thuê người nấu ăn bán trú 80.000đ/trẻ/tháng Chi thuê nhân viên nấu ăn
4 Tiền ăn bán 18.000 đ/ trẻ/ngày – Tiền ăn: 17.000đ/trẻ /ngày

– Tiền chất đốt, phụ phí : 1.000đ/trẻ /ngày5Tiền QL chăm sóc trẻ buổi trưa và ngoài giờ hành chính4.000đ /trẻ /ngàyChi trả giáo viên trực tiếp chăm sóc, công tác quản lý buổi trưa ăn bán trú và ngoài giờ hành chính6Tiền đóng góp lần đầu tiên phục vụ nuôi ăn bán trú150.000đ/ trẻChi mua chăn, gối, đệm, giát giường, tiền mua dụng cụ nhà bếp ăn bán trú7Tiền dạy thêm thứ 725.000đ/ trẻ/ngày1 tháng dạy 3 ngày8Tiền dạy kỹ năng sống4.000đ/trẻ/tiết1 tháng dạy 10 tiết

 1.2  Công tác xã hội hóa Giáo dục.

Vận động cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân và những người con quê hương ủng hộ nhà trường làm những công việc sau:

+ Bắn mái tôn chống nóng, chống thấm dãy nhà 2 tầng khu Khánh thượng

+ Bắn mái tômn sân khấu khu Khánh Thượng

+ Làm cửa sổ các phòng học khu Chính Trang và nhà bếp khu Khánh Thượng

+ Sửa nhà vệ sinh khu Hải Thượng

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 14h ngày 30 tháng 9 năm 2023 sẽ kết thúc việc niêm yết vào hồi  16h30 ngày 14  tháng 10 năm 2023 (14 ngày liên tục).

Thực hiện niêm yết công khai các khoản thu đầu năm học 2023 – 2024

của  trường mầm non Nam Thái niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và cha  mẹ phụ huynh học sinh  biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục  trong thời gian 14 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Trong thời gian 14 ngày niêm yết công khai nếu không có bậc phụ huynh nào có ý kiến khác thì kế hoạch sẽ chính thức được thực hiện kể từ khi biên bản kết thúc bảng công khai.

Biên bản lập xong hồi 16 h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.


 

 BIÊN BẢN

KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2023 – 2024

 

     Hôm nay, vào hồi  16h 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023

Tại:  Trường MN Nam Thái chúng tôi gồm:

 1. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 2. Ông Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 3. Bà Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 4. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 5. Bà Vũ Thị Ngoan – Chủ tịch công đoàn
 6. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ MG
 7. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ NT
 8. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 9. 12. Bà Tạ Thị Thảo – Thư ký

 

Lập biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai các khoản thu đầu năm học 2023 – 2024 tại trụ sở làm việc:

Thời gian niêm yết: Bắt đầu từ 14h ngày 30 tháng 9 năm 2023 sẽ kết thúc việc niêm yết vào hồi 16 h 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023 (14 ngày liên tục).

Sau 14 ngày thực hiện niêm yết công khai các thu đầu năm học . Năm học 2023- 2024 của trường MN Nam Thái niêm yết tại trụ sở làm việc, Trường MN Nam Thái  không nhận được ý kiến đóng góp gì khác từ mọi người trong cơ quan, đơn vị và cha mẹ – phụ huynh học sinh. Trường tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai các khoản thu đầu năm học 2023- 2024

Biên bản lập xong hồi 17h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.