CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 90

  PHÒNG GD  –  ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MNNAM THÁI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/QĐ-MNNT Nam Trực, ngày 08 tháng 01 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2020

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2019 – 2020 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 12/01 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu Kiểm tra ATVSTP…