CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 90

Tháng Bảy 12, 2022 10:53 sáng
 

PHÒNG GD  –  ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MNNAM THÁI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/QĐ-MNNT Nam Trực, ngày 08 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2021

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Hội đồng trường MN  Nam Thái

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2021 của trường MN Nam Thái

(Theo biểu 03 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Số: 06/QĐ-MNNT Nam Trực, ngày 3 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Hội đồng trường MN Nam Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021 của trường MN Nam Thái.

(Theo biểu 03 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban Giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Số: 03/QĐ-THNT Nam Trực, ngày 08 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2021

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Hội đồng trường MN Nam Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2021 của trường MN Nam Thái.

(Theo biểu 03 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban Giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Số: 02c/BB-MNNT Nam Trực, ngày 08 tháng 01 năm 2022

 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

 CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN

6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 03/QĐ-MNNT ngày 12/01/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2020 của trường MN Nam Thái.

 1. Thời gian: 15h ngày 8 tháng 01 năm 2022
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái

III. Thành phần:

Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường MN Nam Thái: 35 Đ/c

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường nhà trường thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017.
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2021 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước cơ quan

– Niêm yết tại văn phòng.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường MN Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 8/01/2022 đến ngày 22/01/2022

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường MN Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

            BIÊN BẢN KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN

6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

 Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 của trường MN Nam Thái ngày 8/01/2022

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 8 tháng 01 năm 2022 Ban giám hiệu trường MN Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của trường MN Nam Thái.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 6. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo    – Thư ký
 13. Nội dung:

– Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng nhà trường công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.

– Trong thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm của trường MN Nam Thái, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

                  HIỆU TRƯỞNG                     CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                  THƯ KÝ                                                               

           Phạm Thị Yến                            Nguyễn Thị Nhã                         Tạ Thị Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN                  6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Kính gửi:      – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực;

 

Trường MN Nam Thái báo cáo kết quả công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2021 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại văn phòng

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng cơ quan

– Thời gian niêm yết từ ngày 08/01/2022 đến ngày 22/01/2022

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng cuối năm 2021 của trường MN Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

Số: 04c/BB-MNNT Nam Trực, ngày 03 tháng 07 năm 2021

 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

 CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 03/QĐ-MNNT ngày 12/01/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021 của trường MN Nam Thái.

 1. Thời gian: 15h ngày 03 tháng 07 năm 2021
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái

III. Thành phần:

Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường MN Nam Thái: 35 Đ/c

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường nhà trường thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017.
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước cơ quan

– Niêm yết tại văn phòng.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường MN Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 3/07/2021 đến ngày 17/07/2021

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường MN Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

                   HIỆU TRƯỞNG                                                                       THƯ KÝ                                                                                             

                        Phạm Thị Yến                                                         Tạ Thị Thảo

 

  BIÊN BẢN KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của trường MN Nam Thái ngày 06/07/2020

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 21 tháng 07 năm 2020 Ban giám hiệu trường MN Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của trường MN Nam Thái.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái.
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Bà : Phạm Thị Vân – Phó hiệu trưởng
 6. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 7. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 8. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 9. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 10. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 11. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 12. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 13. Bà Tạ Thị Thảo – Thư ký
 14. Nội dung:

– Bà Phạm Thị Yến công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.

– Trong thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm của trường MN Nam Thái, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

         

         HIỆU TRƯỞNG                  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                     THƯ KÝ                                                               

        Phạm Thị Yến                    Nguyễn Thị Nhã                                 Tạ Thị Thảo

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN                  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Kính gửi:      – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực;

Trường MN Nam Thái báo cáo kết quả công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại văn phòng

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng cơ quan

– Thời gian niêm yết từ ngày 03/07/2020 đến ngày 17/07/2021

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021 của trường MN Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.

Ngày 17 tháng 07 năm 2021

 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT

 CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN

QUÝ IV – NĂM 2021

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào quyết định số 02/QĐ-THCS ngày 12/01/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2020 của trường MN Nam Thái.

 1. Thời gian: 15h Ngày 08 tháng 01 năm 2022
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái.

III. Thành phần:

Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường MN Nam Thái: 35 Đ/c

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng trường MN Nam Thái thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017.
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2021 của trường MN  Nam Thái.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước cơ quan

– Niêm yết tại văn phòng.

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường MN Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày 08/01/2022 đến ngày 22/01/2022

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường MN Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                   THƯ KÝ                                                       

                                                      

                Phạm Thị Yến                                                                 Tạ Thị Thảo

 
BIÊN BẢN KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN

QUÝ IV – NĂM 2021

 Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2020 của trường MN Nam Thái ngày 08/01/2021

 1. Thời gian: Hôm nay, 15 giờ ngày 22 tháng 01 năm 2022 Ban giám hiệu trường MN Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2020 của trường MN Nam Thái.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái
 3. Thành phần:
 4. Bà : Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 5. Ông: Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 6. Bà : Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo   – Thư ký
 13. Nội dung

– Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng  nhà trường thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định.

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng cơ quan.

– Trong thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV của trường MN Nam Thái, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên.

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

         

         HIỆU TRƯỞNG                  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                          THƯ KÝ                                                                

 

       Phạm Thị Yến                            Nguyễn Thị Nhã                       Tạ Thị Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG KHAI  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  THU – CHI NSNN QUÝ IV NĂM 2021

Kính gửi:   – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực

 

Trường MN Nam Thái báo cáo kết quả công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2021 của trường MN Nam Thái.

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại văn phòng

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng cơ quan

– Thời gian niêm yết từ ngày 08/01/2022 đến ngày 22/01/2022

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 15h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN quý IV năm 2021 của trường MN Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.

Ngày 22 tháng 01 năm 2022 

Số: 05/QĐ-MNNT Nam Trực, ngày 26 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

của trường Mầm non Nam Thái

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào đối chiếu tình hình sử dụng và quyết toán ngân sách của kho bạc năm 2020 của trường MN Nam Thái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của trường MN Nam Thái ( Theo biểu 04 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Bộ phận tài vụ và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

BIÊN BẢN

NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

 1. Thời gian: 08h ngày 26 tháng 3 năm 2021
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái

III. Thành phần:

 1. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng
 2. Ông Đào Văn Khánh – Phó hiệu trưởng
 3. Bà: Nguyễn Thị Tâm – Phó hiệu trưởng
 4. Bà : Tạ Thị Thảo – Thư ký
 5. Bà : Đỗ Thị Mỳ : Kế toán

Cùng toàn thể giáo viên, công nhân viên trường MN Nam Thái

 1. Nội dung:
 2. Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng nhà trường thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;, Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
 3. Thông báo các nội dung công khai.

– Công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2021.

 1. Hình thức công khai

– Thông báo trước hội đồng

– Niêm yết tại văn phòng

 1. Địa điểm, thời gian niêm yết

– Niêm yết tại văn phòng trường MN Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày  26/3/2022 đến ngày 9/4/2022

 

 1. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường MN Nam Thái.

Biên bản thông qua trước cơ quan hồi  09 h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

             HIỆU TRƯỞNG                                                                       THƯ KÝ

                                                      

          Phạm Thị Yến                                                                      Tạ Thị Thảo

       CÁC THÀNH VIÊN


                                                          

BIÊN BẢN KẾT QUẢ

NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

 Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của trường MN Nam Thái ngày 26 tháng 3 năm 2022

 1. Thời gian: Hôm nay, 8 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2022 Ban giám hiệu trường mầm non Nam Thái tiến hành đánh giá kết quả niêm yết Công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2021 như sau
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Nam Thái
 3. Thành phần:
 4. Bà Phạm Thị Yến –  Hiệu trưởng
 5. Ông Đào Văn Khánh –  Phó hiệu trưởng
 6. Bà Nguyễn Thị Tâm –  Phó hiệu trưởng
 7. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 8. Bà Nguyễn Thị Nhã – Chủ tịch công đoàn
 9. Bà Nguyễn Thị Sen – Tổ trưởng tổ mẫu giáo
 10. Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
 11. Bà Đỗ Thị Mỳ            – Kế toán
 12. Bà Tạ Thị Thảo      – Thư ký
 13. Nội dung:

– Bà Phạm Thị Yến – Hiệu trưởng  nhà trường  thông qua nội dung làm việc của buổi họp; kết quả công khai nội dung các bảng niêm yết theo quy định

– Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban TTrND thông báo thông tin của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường khi xem bảng niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.

Trong thời gian niêm yết công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2020 . Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nhất trí với các nội dung bảng niêm yết về công khai trên,

– Kết luận: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 10h30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

                                                          

         HIỆU TRƯỞNG                 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                     THƯ KÝ                                                                

 

          Phạm Thị Yến                  Nguyễn Thị Nhã                  Tạ Thị Thảo

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI

QUYẾT TOÁN NGÂN NĂM 2021

 

Kính gửi:  – Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Trực;

 

Trường MN Nam Thái báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước,

– Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ :

– Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bô tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

– Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

 1. Nội dung công khai:

– Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

 1. Hình thức công khai:

– Thông qua trong phiên họp cơ quan.

– Niêm yết tại đơn vị.

 1. 3. Thời gian, địa điểm công khai:

– Niêm yết tại văn phòng trường MN Nam Thái

– Thời gian niêm yết từ ngày  26/3/2022 đến ngày 9/4/2022

 1. Kết quả công khai: 100% ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường nhất trí tán thành với bảng công khai trên, không có đồng chí nào có ý kiến khác. Biên bản lập xong hồi 10 h 30 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của trường MN Nam Thái, kính báo cáo lãnh đạo 02 ngành./.

Ngày 9 tháng 04 năm 2022

                                                                                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biểu số 4 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị : Trường mầm non Nam Thái
Chương:
QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số …./QĐ-TMN ngày  26/03/2022 của trường mầm non Nam Thái)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐVT: Nghìn đồng
STT Nội dung Tổng số liệu báo cáo
quyết toán
Tổng số liệu quyết toán
được duyệt
Chênh lệch Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (Nếu có đơn vị trực thuộc)
1 2 3 4 5 6
A Quyết toán thu, chi, nộp NS phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 1,802,509 1,802,509
1 Lệ phí
Lệ phí……..
Lệ phí……..
2 Phí
Phí……..
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 349,065 349,065
4 Thu sự nghiệp khác 1,453,444 1,453,444
II Chi từ nguồn thu được khấu trừ hoặc để lại 1,967,594 1,967,594
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 501,165 501,165
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 1,466,429 1,466,429
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0
III Sốphí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí
Lệ phí……..
2 Phí
Phí……..
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3,643,330 3,643,330
I Nguồn ngân sách trong nước 3,643,330 3,643,330
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,643,330 3,643,330
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,643,330 3,643,330
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

 

Biểu số 2 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường mầm non Nam Thái
Chương:…….
DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TMN ngày 09/01/2021 của trường mầm non Nam Thái )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt:  Nghìn đồng
Số TT Nội dung Dự toán được giao
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 346,680
1 Học phí trường mầm non 346,680
Lệ phí
2 Phí
Phí
II Chi từ nguồn thu phí được để lại
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 346,680
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí
2 Phí
Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,753,511
I Nguồn ngân sách trong nước 3,753,511
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
– Nhiệm vụ khoa học cấp Quốc Gia
– Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ
– Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3,753,511
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,753,511
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi đảm bảo xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ, môi trường
II Nguồn vốn viện trợ

 

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường mầm non nam Thái
Chương:
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Nghìn đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 1,562,646 937,651 61%
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 349,650 147,375 43%
4 Thu sự nghiệp khác 1,212,996 790,276 65%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1,562,646 930,826 60%
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 349,650 147,375 43%
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 1,212,996 783,451 64%
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,351,475 1,889,645 52%
I Nguồn ngân sách trong nước 3,351,475 1,889,645 52%
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,351,475 1,889,645 52%
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,351,475 1,889,645 52%
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

 

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường mầm non nam Thái
Chương: 622
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Nghìn đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 1,562,646 864,858 41%
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 349,650 201,690 34%
4 Thu sự nghiệp khác 1,212,996 663,168 43%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1,562,646 1,036,768 41%
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 349,650 353,790 34%
2 Chi quản lý hành chính 0
3 Chi sự nghiệp khác 1,212,996 682,978 43%
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,351,475 1,753,685 44%
I Nguồn ngân sách trong nước 3,351,475 1,753,685 44%
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,351,475 1,753,685 44%
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,351,475 1,753,685 44%
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài  

 

 

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường MN Nam Thái
Chương: 622
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Nghìn đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện Qúy I năm 202 Ước thực hiện/dự toán năm (Tỷ lệ %) Ước thực hiện qúy I năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 2,450,292 569,368 23.2
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 346,680 120,240 34.7
4 Thu sự nghiệp khác 2,103,612 449,128 21.4
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2,360,292 609,615 25.8
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 346,680 152,100 43.9
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 2,013,612 457,515 22.7
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,753,511 861,861 23.0
I Nguồn ngân sách trong nước 3,753,511 861,861 23.0
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,753,511 861,861 23.0
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,753,511 861,861 23.0
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

 

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường Mầm non Nam Thái
Chương: 622
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Nghìn đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện Qúy II năm 2020 Ước thực hiện/dự toán năm (Tỷ lệ %) Ước thực hiện qúy II năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 2,450,292 295,490 12.1
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 346,680 81,450 23.5
4 Thu sự nghiệp khác 2,103,612 214,040 10.2
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2,360,292 427,153 18.1
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 346,680 201,690
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 2,013,612 225,463 11.2
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,753,511 891,824 23.8
I Nguồn ngân sách trong nước 3,753,511 891,824 23.8
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,753,511 891,824 23.8
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,753,511 891,824 23.8
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

 

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Mầm non Nam Thái
Chương: 622
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Nghìn đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý III năm 2020 Ước thực hiện/dự toán năm (Tỷ lệ %) Ước thực hiện quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 2,450,292 132,215 5
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 346,680 34,605 10
4 Thu sự nghiệp khác 2,103,612 97,610 5
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2,360,292 102,632 4
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 346,680 0
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 2,013,612 102,632 5
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,753,511 826,100 22.0
I Nguồn ngân sách trong nước 3,753,511 826,100 22.0
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,753,511 826,100.0 22.0
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,753,511 826,100 22.0
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài

 

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường Mn Nam Thái
Chương: 622
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Nghìn đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý IV năm 2020 Ước thực hiện/dự toán năm (Tỷ lệ %) Ước thực hiện quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 2,450,292 805,436 32.9
1 Lệ phí ……….
Lệ phí ……….
2 Phí
3 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 346,680 112,770 32.5
4 Thu sự nghiệp khác 2,103,612 692,666 32.9
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2,360,292 828,194 35.1
1 Chi sự nghiệp từ nguồn học phí 346,680 147,375
2 Chi quản lý hành chính
3 Chi sự nghiệp khác 2,013,612 680,819 33.8
2 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí, lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí
Lệ phí ……….
2 Phí
Phí ……….
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,753,511 1,063,545 28.3
I Nguồn ngân sách trong nước 3,753,511 1,063,545 28.3
1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 3,753,511 1,063,545 28.3
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3,753,511 1,063,545 28.3
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
II Nguồn vốn viện trợ
III Nguồn vay nợ nước ngoài
                                               Nam Trực, ngày 9 tháng 01 năm 2022
                  Thủ trưởng đơn vị